rodzaje usług

Zakres naszych usług obejmuje szeroko rozumiane prawo podatkowe.

Wynika to ze specjalizacji prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego (adwokat, doradca podatkowy) oraz pozostałych pracowników i współpracowników Kancelarii (głównie doradców podatkowych i specjalistów w zakresie prawa podatkowego, ale także adwokatów i radców prawnych).

Nie ograniczamy się jednak do usług na rzecz podmiotów gospodarczych. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą osiągają także dochody z innych źródeł, np. akcji, udziałów, czy nawet wygranych w grach losowych. Pomożemy także przy sprawach związanych z podatkiem od spadków i darowizn oraz z podatkiem od nieruchomości.

Czasami nawet dochody małoletnich dzieci mogą być przedmiotem różnych interpretacji. Dlatego, obok problemów związanych z konsekwencjami podatkowymi fuzji i podziałów spółek mamy w naszej ofercie zagadnienia planowania podatkowego dla osób fizycznych. Dodajmy, że tak jak osoby fizyczne mogą mieć problemy podatkowe od dzieciństwa do jesieni życia, tak przedsiębiorstwa powinny być zakładane bądź likwidowane z myślą o konsekwencjach podatkowych, jakie to ze sobą niesie.

 

PODATKI DOCHODOWE (TRANSFER PRICING, DOCHODY NIEUJAWNIONE, SZACOWANIE)

Usługi w zakresie podatku dochodowego:

 • rozliczanie dochodów z udziałów i akcji w spółkach kapitałowych,
 • rozliczanie wszelkich innych dochodów i majątku, które podlegają opodatkowaniu,
 • pomoc w postępowaniu podatkowym w zakresie domiarów, czyli opodatkowania dochodów nieujawnionych (nieobjętych zeznaniami ani deklaracjami),
 • sporządzanie zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie rozliczeń dochodów uzyskanych w oparciu o umowy o dzieło i umowy zlecenia,
 • rozliczanie dochodów uzyskanych z tytułu najmu i dzierżawy,
 • rozliczanie dochodów z wygranych w grach losowych w kraju i za granicą,
 • rozliczanie dochodów z pracy za granicą (unikanie podwójnego opodatkowania),
 • rozliczenie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
 • rozliczanie dochodów małoletnich dzieci.

Udzielamy także pomocy, jeśli postawiony zostanie zarzut nierzetelności ksiąg podatkowych. Transfer pricing to zarzut przerzucenia dochodu między tzw. podmiotami powiązanymi. Bardzo niebezpieczny, ponieważ organ podatkowy ma wówczas prawo do oszacowania dochodów w oparciu o zasady wypracowane przez OECD - bardzo płynne i niejednoznaczne. Procedura opodatkowania dochodu nieujawnionego dotyczy osób fizycznych. Podatnik musi wykazać, że ma tzw. "pokrycie" na dokonane wydatki i posiadany majątek. Stosowanie sankcji podatkowych zbliżone jest do postępowania karnego i wywołuje podobne skutki. Z reguły połączone jest z wymiarem VAT-u.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Usługi w zakresie podatku VAT:

 • doradztwo podatkowe w celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT,
 • konsultacje i pomoc przy ubieganiu się o zwrot podatku VAT,
 • doradztwo podatkowe w celu poprawnego prowadzenia ewidencji VAT,
 • pomoc przy składaniu deklaracji,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia rejestrów transakcji z kontrahentami zagranicznymi,
 • sankcje VAT.

 

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN, podatki i opłaty lokalne, pcc, INNE PODATKI

Podatek od nieruchomości:

 • pomoc w rozliczaniu podatku od nieruchomości,
 • ustalenia stanu własnościowego,
 • ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
 • ocena ryzyka dotyczącego sprzedawcy,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawy związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości,
 • opracowywanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawy dotyczące zasiedzenia nieruchomości.

Podatek od spadków i darowizn:

 • pomoc w rozliczaniu podatku od spadków i darowizn.
 • sprawy karno-skarbowe

Usługi w zakresie prawa karnoskarbowego:

 • przygotowanie do postępowania przygotowawczego,
 • obsługa prawna spraw karnych skarbowych,
 • doradztwo w sprawach odpowiedzialności karnoskarbowej.

 

CENNIK

Zasady rozliczeń z klientami

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie dla każdej sprawy z klientem.

Kancelaria stosuje dwa systemy rozliczeń:

 • system rozliczeń godzinowych (wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia),
 • system wynagrodzenia zryczałtowanego (system jest stosowany szczególnie w takich sprawach, w których z góry jest możliwe przewidzenie zakresu prac).

Wynagrodzenie może być ustalone:

 • kwotowo,
 • procentowo - w zależności od wartości przedmiotu sporu.

W przypadku wynagrodzeń wysokich, gdy rozwiązanie sprawy wymaga dłuższego czasu możliwość rozłożenia płatności na raty.

Stała obsługa prawna

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w drodze negocjacji indywidualnych. Wymaga ona bowiem ustalenia wielkości przedsiębiorstwa i zakresu jego problemów prawnych, zależy od charakteru działalności, tego czy przedsiębiorstwo jest jednolite czy ma oddziały, jaka jest struktura zarządzania itp.

Sprawy sądowe i pozasądowe

Wysokość wynagrodzenia jest ustala w drodze indywidualnych ustaleń z klientem.

Opinie prawne (ekspertyzy) 

Opinia prawna wymaga poważnego zaangażowania czasowego i przyjęcia odpowiedzialności za jej treść i konsekwencje. Dlatego z reguły, przed określeniem ceny, przygotować musimy wstępne ustalenia co do jej treści, które czasami wymagają już na etapie przed przyjęciem formalnym zlecenia, wykonania szeregu niezbędnych ustaleń. Podejmujemy się sporządzenia opinii dopiero wtedy gdy wiemy jaki będzie jej kierunek, rezultat i nakład pracy. O kosztach sporządzenia opinii prawnej bądź ekspertyzy przesądza przewidywany czas pracy i stopień złożoności problemu wymagającego rozwiązania. Opinia może dotyczyć jednego lub wielu problemów prawnych, w ramach jednego lub kilku działów prawa. Wymaga przebadania orzecznictwa krajowego jak i unijnego albo innych państw. Wielokrotnie trzeba przytoczyć poglądy doktryny. Opinia może wymagać rozmów ze świadkami, oględzin albo opinii biegłego jeżeli wymagana jest wiedza specjalistyczna. W takim przypadku trzeba ustalić przewidywane stanowisko biegłego.

Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Wynagrodzenie za przygotowanie wniosku o interpretację jest ustalane ryczałtowo z góry. Problem prawny jest tu bowiem z reguły dokładnie znany i opisany przez zainteresowanego. Znane lub przyszłe okoliczności są pewne, to do nich dostosowuje się pytanie zawarte we wniosku. Wniosek o interpretację musi być jednak sporządzony bardzo starannie z przewidywaniem oporu i kierunków kontrargumentacji organów podatkowych. Właściwie jest to opinia prawna, która ma zbić wszystkie potencjalne argumenty strony przeciwnej, mówiąc kolokwialnie „wytrącić broń z ręki” przeciwnika procesowego. Wymaga więc starannych przemyśleń i napisania tak przekonującego stanowiska aby organ podatkowy mógł je przyjąć jak własne. Wynagrodzeniem za pisma procesowe, umowy, regulaminy rządzą podobne zasady.

Doradztwo prawne, konsultacje

Koszt udzielenia porady prawnej jest określany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego i czasu trwania konsultacji. Praca prawnika jest rzemiosłem, które musi on wykonywać osobiście. Jego czas jest zatem bardzo cenny. Dlatego prawnicy cenią sobie konkretne, rzeczowe rozmowy. Oszczędzają w ten sposób kieszeń klientów, bowiem to klient ostatecznie musi zapłacić za czas konsultacji, bez względu na to czemu poświęcone są rozmowy, rozważaniom merytorycznym czy towarzyskim.