Opinie prawne

Do usług prawnych, jakie świadczy nasza kancelaria należy między innymi przygotowywanie opinii prawnych. Taka forma obsługi prawnej w szczególny sposób determinuje pozycję naszej kancelarii na rynku usług prawniczych. Adresatami wspomnianych opinii są następujące grupy odbiorców:

 1. Kancelaria Sejmu oraz pozostałe podmioty prawa publicznego(przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy). Opinie prawne prof. dr hab. H. Dzwonkowskiego są udostępniane na stronach www.sejm.gov.pl,
 2. firmy prawnicze, które zajmują się postępowaniem podatkowym i wymagają dla sprawy naukowych opinii prawnych,
 3. indywidualni podatnicy- a więc zarówno przedsiębiorstwa osób fizycznych, jak i spółek osobowych, spółki prawa handlowego oraz inne podmioty, które posiadają własną obsługę prawną, ale korzystają ze specjalistycznego przygotowania członków zespołu naszej kancelarii podatkowej w zakresie prawa podatkowego.

 

Przykładowe opinie prawne sporządzone przez Kancelarię:

Opinie dla Biura Analiz Sejmowych:

 • 09 stycznia 2020 - Ocena skutków regulacji zawartych w poselskim projekcie ustawy – Karta Praw Podatnika (druk nr IX.137)
 • 06 września 2019 - Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (druk nr VIII.3788)
 • 07 lipca 2019 - Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr VIII.3517)
 • 01 lipca 2019 - Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika (druk nr VIII.3518)
 • 03 czerwca 2019 - Ocena skutków regulacji rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk nr VIII.3475)
 • 11 marca 2019 - Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr VIII.3208)
 • 14 grudnia 2018 - Ocena skutków regulacji zawartych w projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy (druk nr VIII.3084)
 • 16 październik 2018 - Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr VIII.2860)
 • 13 kwietnia 2018 - Ocena skutków regulacji zawartych w poselskim projekcie ustawy o składce audiowizualnej (druk nr VIII.443); Ocena skutków regulacji zawartych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr VIII.1497)

 

Opinie dla klientów indywidualnych:

 • Opinia w zakresie prawidłowości gromadzenia materiału dowodowego w sprawie dotyczącej przyznania ulgi w spłacie zobowiązań
 • Opinia dotycząca obowiązujących unormowań prawnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) i krajowych sądów administracyjnych w przedmiocie dopuszczalności i zakresu bezpośredniego wykorzystywania w prowadzonym postępowaniu podatkowym zebranych materiałów dowodowych, w tym zwłaszcza rozstrzygnięć wydanych w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej kontrahenta
 • Opinia prawna w zakresie reguł opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) należnych komornikom sądowym opłat egzekucyjnych prawomocnie ustalonych przed dniem 1 stycznia 2019 r. (dzień wejścia w życie nowej ustawy o komornikach), natomiast pobranych przez komorników po tym dniu
 • Opinia prawna w zakresie możliwości przekazania kancelariom adwokatów i doradców podatkowych danych zawierających m.in. tajemnicę skarbową (lecz niebędących informacjami, o których mowa w przepisie art. 182 Ordynacji podatkowej) na potrzeby wykonania przez te kancelarie usługi prawnej zleconej przez gminny organ podatkowy na podstawie zawartej umowy świadczenia usług prawnych (zapewniającej obsługę prawną w zakresie podatków i opłat lokalnych)
 • Opinia prawna w zakresie kosztów uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych w odniesieniu do wystawienia weksla własnego jako formy uregulowania zobowiązania z tytułu umowy zbycia wierzytelności, w zamian za którą doszło następczo do objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Opinia prawna w zakresie unormowań ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE 2006, L 347 zez zm.), oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także polskich sądów administracyjnych w przedmiocie dopuszczalności i zasadności realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahentów świadczących usługi w zakresie dostarczenia personelu w świetle wymogów dochowania należytej staranności i działania w dobrej wierze
 • Opinia prawna w zakresie możliwosci oraz zakresu nałożenia przez organ podatkowy sankcję 30%, w przypadku gdy Spółka prowadzi ewidencję sprzedaży za pomocą kas fiskalnych i nie zaewidencjonowała przy ich pomocy wszystkich transakcji (ale zrobił to z użyciem faktur)
 • Opinia prawna w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w Wielkiej Brytanii, które otrzymuje rezydent polski
 • Opinia prawna w zakresie wykładni normy z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawierającej legalną definicję pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Opinia dotycząca ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług w przypadku urządzanych gier komputerowych
 • Opinia dotycząca reguł ustalania przez komorników sądowych wysokości opłat egzekucyjnych w związku z treścią interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 r. (sygn. PT1.050.1.2015.L.Ju.19.8), skutkującej objęciem podatkiem od towarów i usług (VAT) czynności wykonywanych przez komorników sądowych