Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź
Zespół
Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Właściciel Łódź

Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski
Właściciel

Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1974 -1978).

Pełni funkcję Kierownika Zakładu Prawa Daninowego, Zobowiązań i Procedur Podatkowych w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tam też prowadzi działalność naukową.

Zrealizował liczne staże naukowe na uniwersytetach w Paryżu (Sorbona, Paryż X i Paryż XII), Uniwersytecie Kraju Basków w San Sebastian i w Akademii Prawa Podatkowego w Amsterdamie.

Był wykładowcą w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, dla której wykładał w największych miastach Europy (Bruksela, Berlin, Londyn, Manchester, Birmingham i Oslo). Prowadził również wykłady w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, gdzie sprawował dodatkowo funkcję prodziekana.

Od 1997 roku (z przerwą), jako ekspert Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, opracowuje ekspertyzy i opinie prawne. Przez cztery lata pełnił stanowisko doradcy Ministra Finansów. Był również wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Działalność zawodową jako adwokat i doradca podatkowy prowadzi od 1985 roku. Jest członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury, Rady Programowej Monitora Podatkowego oraz Studiów Biura Analiz Sejmowych. Należy do Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Stowarzyszenie przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Jest autorem ponad 150 prac naukowych z zakresu prawa finansowego (głównie prawa podatkowego) oraz około 200 opinii prawnych. Na swoim koncie posiada także dwie monografie oraz liczne komentarze, artykuły i glosy. Komentarz do Ordynacji podatkowej pod jego redakcją (lub z jego udziałem) uzyskał do chwili obecnej siedem wydań. Był również organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych.
 

***

Professor Henryk Dzwonkowski is a graduate of Faculty of Law and Administration at The University of Lodz (1974-1978).

Since 2012 he has been The Chairman of The Chamber of Financial Law, Faculty of Law and Administration at The University of Lodz.

He carried out an internship at universities in Paris (Sorbonne, Paris X, Paris XII), The University of the Basque Country in San Sebastian, Academy of Tax Law in Amsterdam.

Professor lectured at Kozminski University, where he acted as a prorector, at The University of Humanities and Economics in Lodz and in The European School of Law and Administration (in London, Brussels, Manchester, Birmingham, Oslo and Berlin).

Since 1997 (with a break) professor is a specialist at Bureau of Research Chancellery of the Sejm (Polish Parliament). He was an official advisor of Minister of Finance for four years and after that a vice-chairman of National Council of Tax Advisors and a chairman of National Exam Committee to Tax Advising Matters. He is a professional attorney and tax advisor, practicing since 1985. He is also a member of Tax Monitor Programme Council, Studies of Parliamentary Analysis Office and a member of Central and Eastern Europe Public Finance and Tax Law Research Organization – Association at Faculty of Law of Białystok University. He is an author of over a 150 academic books in scope of financial law (mostly tax law), including 2 monographies. Commentary to the Tax Ordinance under his redaction was already printed in 7 editions. The professor organized and took part in many scientific conferences. He reviewed 4 doctoral theses and is an author of over 200 legal opinions.


powrót