Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Kalendarz podatkowy

Styczeń 2018

2 stycznia 2018

1.     zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

5 stycznia 2018

1.     złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2017 r.

8 stycznia 2018

1.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

2.     wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7

10 stycznia 2018

1.     wpłata składek ZUS za grudzień 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

2.     złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2017 r.

15 stycznia 2018

1.     wpłata składek ZUS za grudzień 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2.     wpłata podatku leśnego za styczeń 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

3.     złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

22 stycznia 2018

1.     wpłata za grudzień 2017 r. na PFRON

2.     wpłata za grudzień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

3.     wpłata za grudzień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

4.     wpłata zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2017 r. lub ostatni kwartał 2017 r.

5.     złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy

6.     złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)

7.     złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru w 2018 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych

8.     złożenie oświadczenia o wyborze podatku liniowego przez podatników, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg

9.     zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

10.  złożenie zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty - w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

25 stycznia 2018

1.     wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

2.     wpłata podatku VAT za grudzień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

3.     wpłata podatku VAT za IV kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K

4.     złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za grudzień 2017 r.

5.     złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za grudzień 2017 r.

6.     złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2017 r.

7.     złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za grudzień 2017 r. (podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy)

31 stycznia 2018

1.     przekazanie do ZUS informacji o danych za 2017 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)

2.     wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

3.     złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

4.     złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2017 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2017 r.

5.     złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2017 r. (PIT-16A)

6.     złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2017 r. (PIT-4R)

7.     złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2017 r. (PIT-8AR)

8.     przekazanie przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R

9.     zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze w 2018 r. dla celów podatku dochodowego bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

10.  złożenie deklaracji CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r., powstałego w 2017 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2017 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT

11.  złożenie przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2017 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

12.  złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT za 2017 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2017 r. (CIT-6R)

13.  zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o CIT, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.; dotyczy to pożyczek faktycznie przekazanych podatnikowi przed dniem 1 stycznia 2018 r.