Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Interpretacje podatkowe

W ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi poniżej najnowszymi interpretacjami podatkowymi. Usługa jest kierowana zarówno do działów prawnych średnich i dużych przedsiębiorstw jak i indywidualnych podatników.

 

Wydawanie przez gminę za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów legitymacji opodatkowane VAT. (7.2.2017 r.)

2461-IBPP3.4512.918.2016.2.EJ

 

Powstanie przychodu i kosztów uzyskania przychodu w związku z  wyrównaniem dochodowości z tytułu cen transferowych. (5.9.2016 r.)

IBPB-1-2/4510-543/16-2/KP  

 

INTERPRETACJA OGÓLNA: Stopniowe wprowadzanie JPK oraz przekazywanie informacji o prowadzonej ewidencji. (22.6.2016 r.)

PK4.8012.55.2016

 

INTERPRETACJA OGÓLNA: Stosowanie właściwej stawki VAT dla dostaw części, w tym części zamiennych do wyrobów medycznych na tle art. 41 ust. 2 w powiązaniu z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. (2.3.2016 r.)

PT1.050.12.2015.ALX.572 

 

NTERPRETACJA OGÓLNA: Sposób określenia proporcji w jakiej unicestwieniu uległy posiadane przez wspólnika spółki dzielonej udziały (akcje) nie jest zależny od tego czy zmniejszeniu ulegnie ilość posiadanych przez tego wspólnika udziałów (akcji), wartość nominalna posiadanych udziałów (akcji), czy wartość nominalna posiadanego udziału (jeżeli zgodnie z umową spółki wspólnik posiadać może tylko jeden udział). (22.1.2016)

DD5.8201.15.2015.KSM

 

Zwolnienie przedmiotowe (Zasad Indywidualnych Odejść Pracowników). (15.1.2016)

ITPB2/4511-994/15/MU

 

Uznanie komornika sądowego w związku z wykonywanymi czynnościami za podatnika podatku VAT. (10.11.2015)

IPPP1/4512-1049/15-2/EK

 

Uznanie składek wpisowych i członkowskich za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Uznanie opłat za świadczone usługi parkingowe za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. (02.11.2015)

IPTPP1/4512-485/15-4/MW

 

Opodatkowania rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę. (12.11.2015)

IPTPB3/4511-218/15-2/MK

 

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. (10.11.2015)

ITPB4/4511-340/15/AS

 

Czy prawidłowe jest uznanie, że kwota ryczałtu za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, która podlega doliczeniu Pracownikowi do przychodu, określona w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie obejmowała również Koszty Eksploatacji (koszt paliwa, myjni, płynu do spryskiwaczy oraz kosmetyków samochodowych)? (03.09.2015)

IBPB-2-1/4511-206/15/DP

 

Czy konfuzja zobowiązań i wierzytelności, będąca następstwem połączenia Spółki przejmującej ze Spółkami przejmowanymi, będzie prowadziła do powstania u Wnioskodawcy (w tym jako następcy prawnego Spółek przejmowanych) przychodów podatkowych? (28.10.2015)

IBPB-1-2/4510-366/15/AK

 

Opodatkowanie czynności komorników sądowych.

ZMIANA INTERPRETACJI OGÓLNEJ: Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podmioty uznane za podatników podatku od towarów i usług. (09.06.2015 r.)

PT1.050.1.2015.LJU.19

 

Jaka jest możliwość opodatkowania dropshippingu w formie ryczałtu ewidencjonowanego? (30.09.2015 r.)

IBPB-1-1/4510-387/15/WRz

 

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ: Czy Wnioskodawca, zbywając lokal mieszkalny na podstawie umowy o dożywocie przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zawarcia przedmiotowej umowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i art 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?. (10.09.2015 r.)

DD9.8222.2.46.2015.JQP

 

Zwolnienie z opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Zwolnienie z opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a. (04.08.2015 r.)

IPTPP1/4512-339/15-5/ŻR

 

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ: Czy gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do konkretnet osoby, a zaproszenia skierowane do wszystkich uprawnionych pracowników / dzieci pracowników nie są równoznaczne z ich obecnością na danym spotkaniu / imprezie, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do pobrania zaliczki na podatek dochodowy, a jeśli tak, to w jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania? (10.07.2015 r.)

DD3.8222.2.277.2015.IMD

 

Rozwiązanie spółki osobowej. (09.07.2015 r.)

IBPBI/1/4511-333/15/ŚS 

 

Czy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego po podpisaniu umowy dożywocia? (30.06.2015 r.)

IPTPB2/4511-234/15-2/AU 

 

Obowiązek wystawienia faktury korygującej oraz powstanie obowiązku podatkowego od wystawionych faktur korygujących z tytułu odsprzedaży kosztów eksploatacyjnych. (26.06.2015 r.)

IPTPP2/4512-164/15-8/JSz 

 

Czy w związku z udzieleniem pożyczki żonie Wnioskodawcy, ciąży na nim obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? (16.06.2015 r.)

IBPB-2-1/4514-61/15/AD

 

W zakresie możliwości wyłączenia z podstawy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodu uzyskanego z tytułu otrzymanego odszkodowania. (05.05.2015 r.)

IBPBI/1/4511-99/15/WRz

 

Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny. (28.04.2015 r.)

IBPP3/4512-92/15/MN

 

Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku z działem spadku. (21.04.2015 r.)

IBPBII/2/4511-85/15/ŁCz

 

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem organizacji szkolenia dla pracowników oraz wybranych klientów odbiorców. (14.04.2015 r.)

IBPBI/1/4511-52/15/BK

 

Ustalenie różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o CIT, w związku z zapłatą odsetek z tytułu zawartej umowy cash-poolingu. (07.04.2015 r.)

IBPBI/2/4510-23/15/KP

 

Opodatkowanie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego. (25.03.2015 r.)

IPTPP1/4512-32/15-2/MW

 

Dot. momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem faktur korygujących. (10.03.2015 r.)

IBPBI/1/415-1495/14/ŚS

 

Brak mozliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny. (06.03.2015 r.)

IBPP3/443-1454/14/MN

 

Podstawa opodatkowania przy aporcie. (06.03.2015 r.)

IBPP3/443-1415/14/EJ

 

Zmiana proporcji udziałów w zyskach spółki komandytowej. (02.03.2015 r.)

IBPBI/1/415-1459/14/AB 

 

Zwolnienie od podatku przychodów z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. (26.02.2015 r.)

IBPBI/2/423-1407/14/KP

 

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. (17.02.2015 r.)

IBPP3/443-1368/14/UH

 

Czy sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w internecie może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5%? (22.01.2015 r.)

IBPBI/1/415-1286/14/WRz

 

Kwalifikacja kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS, kosztów wypłaconych świadczeń z tytułu umów cywilnoprawnych oraz kosztów zakupionych prac od podwykonawców na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. (07.01.2015 r.)

IBPBI2423-123514SD

 

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem usług (robót) na rzecz budynków mieszkalnych oraz infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. (19.11.2014 r.)

ITPP1/443-1218/14/EK 

 

Brak podstaw do zwolnienia od podatku aportu środków transportu i sprzętu. (14.11.2014 r.)

ITPP2/443-1040/14/EK

 

Brak opodatkowania dostawy nieruchomości. (7.11.2014 r.)

ITPP2/443-1343/14/AJ

 

W zakresie prawa do odliczenia pełnej wartości pdoatku naliczonego z tytułu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu oraz kosztów jego eksploatacji. (31.10.2014 r.)

ITPP2/443-984/14/RS

 

Czy sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji będzie obciążona podatkiem od towarów i usług? (24.10.2014 r.)

ITPP2/443-1032/14/AJ

 

Nieodpłatne używanie nieruchomości przez wspólnika spółki cywilnej. (17.10.2014 r.)

ITPB1/415-823a/14/MR

 

Wariant mieszany pozwala wrzucić w koszty pełne odpisy amortyzacyjne od samochodu. (10.10.2014 r.)

ITPB1/415-574/14/WM 

 

Sprzedaż gruntu nie pozbawia zwolnienia ze sprzedaży lokalu. (03.10.2014 r.)

ILPB2/415-590/14-2/ES

 

Obowiązek podatkowy powstaje w podatku od towarów i usług z momentem wydania towaru kurierowi. (30.09.2014 r.)

ITPP1/443-635/14/KM

 

Spłacając kredyt spadkodawcy nie zoszczędzisz na podatku ze sprzedaży nieruchomości (24.09.2014 r.)

ITPB2/415-420/14/BK

 

Wydatki ponoszone przez spółkę na uczestnictwo w programie motywacyjnym pracowników tej spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (12.09.2014 r.)

ILPB3/423-132/14-2/JG

 

Dochody z reklam na blogu można opodatkować ryczałtem. (5.09.2014 r.)

DD2/033/55/KBF/14/RD-75000

 

Przedsiębiorca nie wrzuci w koszty wydatków na ochronę swojego zdrowia. (24.08.2014 r.)

ITPB1/415-599/14/AK

 

Każdy dozwolony podział zysku wyklucza opodatkowanie. (19.08.2014 r.)

ILPB1/415-705/11/14-S/AP

 

Wypłacony bonus nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług, ani nie stanowi rabatu, zatem nie powinien być udokumentowany fakturą, ani fakturą korygującą, ale innym dokumentem. (4.08.2014 r.)

ITPP2/443-631/14/EB

 

Przekazanie samochodu na cele osobiste podlega opodatkowaniu, ale korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. (29.07.2014 r.)

ITPP2/443-488/14/EB

 

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług organizowania konferencji i usług dodatkowych. (23.07.2014 r.)

ITPP2/443-495/14/AK 

 

Darowizna połowy wartości mieszkania dokonywana przez męża na rzecz żony będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. (16.07.2014 r.)

IPPB2/436-309/14-2/MZ

 

Określenie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą adresu na fakturze. (12.06.2014 r.)

PT8/033/36/274/WCH/14/RD52006

 

Czy jeżeli klient skorzysta z skonta, tj. np. zapłaci w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury Spółka będzie musiała wystawić fakturę korygującą do wcześniej wystawionej faktury na rzecz tego klienta, w której już przewidziano skonto? (3.06.2014 r.)

ILPP2/443-210/14-2/AKr 

 

Możliwość zastosowania do wynagrodzenia z tytułu służebnośći przesyłu zwolnienia podatkowego określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. (27.05.2014 r.)

DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14

 

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. (21.05.2014 r.)

ITPP2/443-302/14/PS

 

Data przekazania towaru kurierowi datą dostawy towaru w VAT. (16.05.2014 r.)

ILPP5/443-11/14-5/KG

 

Zaliczka na poczet nauki jazdy jest przychodem w chwili jej otrzymania. (09.05.2014 r.)

IPTPB1/415-1/14-4/KC

 

Modernizacja cudzego stanowiska handlowego kosztem podatkowym. (29.04.2014 r.)

ITPB1/415-1287/13/DP

 

Dla zwolnienia odsetek ważny jest status wspólnika. (23.04.2014 r.)

IBPBI/2/423-1534/13/BG

 

Stawka VAT na szafy zależy od konstrukcji. (09.04.2014 r.)

PT10/033/5/133/WLI/14/RD30577

 

Miejsce zamieszkania a miejsce prowadzenia działalności na fakturach podatnika. (02.04.2014 r.)

IPTPP1/443-943/13-2/MG

 

Z faktur przyszłego przedsiębiorcy można odliczyć VAT. (25.03.2014 r.)

ILPP2/443-1147/13-4/JK

 

Przelew chroni przed obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej. (21.03.2014 r.)

IPTPP4/443-868/13-4/BM

 

Podatek akcyzowy w zakresie wyrobów gazowych. (12.03.2012 r.)

ILPP3/443-89/13-2/TK

 

Nazwa "rehabilitacja" na paragonie pozwala na jednoznaczną identyfikację usługi. (05.03.2014 r.)

IPTPP4/443-919/13-2/OS

 

Czy wynik z działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej należy traktować jako działalność związaną z działalnością zwolnioną czy też opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych? (21.02.2014 r.)

ILPB3/423-543/13-4/JG 

 

Już wydanie towaru przewoźnikowi może być dostawą w podatku od towarów i usług. (12.02.2014 r.)

IPPP1/443-1035/13-2/MP

 

Drobna naprawa nie wyłącza niskiego ryczałtu. (05.02.2014 r.)

IPTPB1/415-644/13-4/AP

 

Zmiana spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego a zwolnienie z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. (22.01.2014 r.)

ITPB2/436-212/13/DSZ

 

Podmiotowość podatkowa niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej i zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych przez ten podmiot. (14.01.2014 r.)

ILPB3/423-790/10/14-S/JG

 

Zwolnienie od solidarnej odpowiedzialności w obrocie towarami wrażliwymi, o której mowa w art. 105a ustawy. (7.01.2014 r.)

ILPP5/443-214/13/13-2/KG

 

Wskazanie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej, w sytuacji, kiedy spółka komandytowo-akcyjna uzyskuje różne przychody z kapitałów pieniężnych. (31.12.2013 r.)

IPTPB2/415-681/11-9/13-S/TS

 

 

Czy od wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi zagranicznemu z tytułu usługi wsparcia w zakupie towarów (usługi pośrednictwa handlowego) Wnioskodawca, jako płatnik, powinien pobrać – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zryczałtowany podatek w wysokości 20% przychodu? (29.11.2013 r.)

ILPB4/423-353/13-4/DS

 

Czy w związku z planowanym sporządzeniem umowy darowizny przedsiębiorstwa przez ojca na Wnioskodawcę będzie On zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn? (28.10.2013 r.)

IPTPB2/436-122/13-2/TS

 

Czy w przypadku rozwiązania powstającej spółki komandytowej, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, po stronie rozwiązywanej spółki komandytowej powstanie obowiązek w podatku od towarów i usług w odniesieniu do towarów, które wchodzą w skład przedsiębiorstwa nabytego przez tę spółkę aportem? (27.09.2013 r.)
 

ILPP1/443-553/13-5/JSK

 

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, iż czynność udzielenia pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług. (1.08.2013 r.)

ILPP1/443-393/13-2/AI

 

Zakres możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów 2012 roku. (2.07.2013 r. )

ILPB2/415-402/13-2/EL

 

Momentem otrzymania przez Wnioskodawcę faktury jest jej odbiór przez podmiot zewnętrzny posiadający upoważnienie do odbioru faktur (19.06.2013 r.)

IPTPP2/443-256/13-2/PR

 

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych (14.05.2013 r.)

IPTPP4/443-99/13-4/ALN

 

Czy Spółka ma prawo do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem czy będzie mogła skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej jaką stanowi system informacji geograficznej GIS nabyty w 2008 r. oraz ostatecznie wdrożony we wrześniu 2012 roku? (19.04.2013 r.)

IPPB5/423-90/13-4/MW

 

Obowiązek zapłaty podatku z tytułu udzielenia rabatów towarowych dotyczących eksportu towarów (leków) nabytych w Polsce i Czechach oraz stawki mającej zastosowanie do tej czynności. (19.03.2013 r.)

ITPP3/443-272a/12/MD

 

Zakres skutków podatkowych sprzedaży lub umorzenia za wynagrodzeniem akcji i instrumentów dłużnych w spółkach luksemburskich wniesionych aportem do spółki komandytowo-akcyjnej. (28.02.2013 r.)

IPPB1/415-1496/12-4/IF

 

Zwolnienie od odpowiedzialnośći solidarnej, o której mowa w art. 105a ustawy o podatku od towarów i usług. (09.01.2013 r.)

ILPP5/443-212/13-2/PG

 

Szacowanie podstawy opodatkowania w odniesieniu do podatkowych grup kapitałowych. (12.12.2013 r.)

ILPP1/443-116/08/12-S/AWa

 

Wydatki na poczęstunek dla kontrahenta nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. (02.12.2013 r.)

DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521

 

Wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej nie są ograniczone limitem określonym w przepisach ustawy o CIT. (12.11.2013 r.)

DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005

 

W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu środków europejskich podatnik jest zobowiązany do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych w tym miesiącu (okresie), w którym wykazał je w wysokości zawyżonej. (6.11.2013 r.)

ILPB1/415-969/13-2/AMN

 

Wynagrodzenie za pobór przez inkasenta opłaty w wysokości 5% wpływów pobranej opłaty skarbowej, podlega opodatkowaniu stawką 23% podatku od towarów i usług. (30.10.2013 r.)

IPTPP1/443-658/13-2/AK 

 

Udostępnienie infrastruktury na podstawie umowy o odpłatne korzystanie a prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego. (21.10.2013 r.)

ILPP1/443-597/13-3/AW

 

Przeznaczenie dochodów z działalności gospodarczej na działalność statutową (podstawową) może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. (16.10.2013 r.)

IPTPB3/423-248/12-4/13-S/KJ

 

Kasa fiskalna powinna znajdować się tylko tam, gdzie klient rozlicza świadczenie lub dokonuje płatności, nie w miejscu gdzie klient odbiera to świadczenie. (11.10.2013 r.)

IPTPP4/443-481/13-2/UNR 

 

Kwota zasądzona przez Sąd w związku z przewlekłością postępowania sądowego jest zwolniona z opodatkowania. (03.10.2013r.)

IPPB4/415-247/11/13-5/S/SP 

 

Opodatkowanie biletów wstępu i karnetów na siłownię i salę do aerobiku. (26.09.2013 r.)

IPTPP1/443-502/13-2/MW  

 

Otrzymanie przez spadkobiercę w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej przysługującemu mu udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym również z odpłatnego zbycia. (23.09.2013 r.)

IPTPB2/415-405/13-2/KKu

 

Opodatkowanie dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi - spółce cypryjskiej, która nie spełnia łącznie warunków do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. (19.08.2013 r.)

IPTPB3/423-192/13-2/MF 

 

Odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług w ramach operacji z zakresu Małych Projektów. (13.08.2013 r.)

ILPP4/443-275/13-3/ISN

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania spłaty otrzymanej w związku z działem spadku. (8.08.2013 r.)

ILPB2/415-422/12/13-S/TR 

 

Oznaczanie sprzedawanych towarów na paragonach fiskalnych. (2.08.2013 r.)

IPTPP4/443-282/13-4/JM

 

Dieta ujemna pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (25.07.2013 r.)

IPTPB1/415-278/13-7/AP 

 

Złożenie zeznania do 20 stycznia nie zwalnia z terminowej zapłaty zaliczki na podatek. (09.07.2013 r.)

IPPB1/415-453/13-2/ES 

 

Zakres obowiązku wykazania i opodatkowania przez akcjonariusza s.k.a. przychodu w momencie osiągnięcia przez spółkę zysków ze sprzedaży nieruchomości stanowiących środki trwałe albo środki obrotowe. (09.07.2013 r.)

IPPB1/415-447/13-3/EC

 

Otrzymane w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności spłaty ekwiwalentnej do posiadanego udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia. (04.07.2013 r.)

IPTPB2/415-276/13-2/AKr

 

Opłata za stworzenie dzieła i za przeniesienie praw do dzieła jako wartość niematerialna i prawna. (28.06.2013 r.)

IPTPB1/415-260/13-2/KSU

 

Zwolnienie z podatku VAT ubezpieczenia przedmiotu umowy leasingu. (26.06.2013 r.)

PT3/033/1/101/AEW/13/63224 

 

Prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu pojazdów przejściowo wykorzystywanych przez podatników jako tzw. pojazdy demontracyjne/testowe, których przedmiotem działalności jest odsprzedaż tych pojazdów. (21.06.2013 r.)

PT10/033/4/87/LWW/13/RD61593

 

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (14.06.2013 r.)

PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639

 

Możliwość skorzystania przez Spółkę ze skróconej nazwy na fakturach. (29.05.2013 r.)

ITPP1/443-208/13/IK

 

Sprzedawane dania gotowe "na wynos" oraz zamawiane telefonicznie przez klienta spełniają wszystkie przesłanki pozwalające zakwalifikować je jako dostawę towarów. (10.06.2013 r.)

IPTPP2/443-230/13-4/IR 

 

Prowadzenie ksiąg podatkowych a zwolnienie podmiotowe z VAT. (22.05.2013 r.)

IPTPP1/443-186/13-2/MW

 

Przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli przeznaczony zostanie również na zakup działki i budowę domu. (16.04.2013 r.)

ITPB2/415-64/13/BK

 

Szczegółowa nazwa towaru obowiązkowa na paragonie fiskalnym. (16.04.2013 r.)

ILPP2/443-141/13-2/MR

 

Nie należy zaliczać nadpłaty na poczet zaległości podatkowych wynikających z decyzji nieostatecznej, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. (11.04.2013 r.)

PK4/8012/75/AAN/13/RD-32130

 

Dopłaty do wypoczynku wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 78 PDOF i finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają w całości zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym, natomiast w przypadku sfinansowania z innych źródeł zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. (24.09.2012 r.)

IPTPB2/415-413/12-6/AK

 

W świetle obowiązujących przepisów otrzymywanie faktur pocztą elektroniczną jest równoważne w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktury w formie papierowej. (26.03.2013 r.)

IPTPP4/443-863/12-4/BM

 

Wydatki na organizację świąt branżowych kosztami podatkowymi. (03.02.2013r.) 

IPTPB3/423-429/12-2/GG 

 

Przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. (24.07.2012r)

 IPTPB2/415-351/12-2/KR

 

Podatnik świadczący usługi stomatologiczne korzystający przedmiotowo ze zwolnienia z podatku od towarów i usług nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy zakupach inwestycyjnych (24.07.2012)

 IPTPP1/443-365/12-2/RG

 

Naliczone koszty z tytułu czynszu winny być zaliczone do kosztów podatkowych proporcjonalnie do okresu, którego dotyczy wartość czynszu. (24.07.2012r)

 IPTPB3/423-171/12-4/PM

 

Zmiana roku podatkowego. (24.07.2012r)

 IPTPB3/423-169/12-2/IR

 

Odliczenie VAT w związku z realizacją inwestycji. (24.07.2012r)

 IPTPP2/443-392/12-2/AW

 

Koszty projektu, Spółka powinna zaliczać do kategorii kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związano z przychodami, zgodnie z artykułem 15 ustęp 4d ustawy o CIT. (23.07.2012r)

 IPPB3/423-296/12-2/GJ

 

Czy przeniesienie opłaty administracyjnej, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, na wykonawcę robót powinno odbywać się notą księgową? (23.07.2012r)

 IPTPP1/443-335/12-2/MS

 

Przesyłanie faktur w formie elektronicznej. (23.07.2012r)

 IPTPP4/443-289/12-2/OS

 

Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek od czynności cywilnoprawnych. (23.07.2012r)

 IPTPB2/436-45/12-4/KK

 

Możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej przy odpłatnym zbyciu udziału w zabudowanej nieruchomości. (20.07.2012r)

 IPTPB2/415-394/12-2/KSM

 

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości. (20.07.2012r)

 IPTPB2/415-216/12-8/KR

 

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, warunkujących w świetle Prawa o adwokaturze wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej. (19.07.2012r)

 IPPB1/415-496/12-2/AM

 

Utrata statusu studenta w trakcie wypłaty stypendium. (19.07.2012r)

 IPPB4/415-412/12-2/MP

 

Wypłacone odszkodowanie na rzecz byłego pracownika i poniesione koszty sądowe nie stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu. (19.07.2012r)

 IPTPB3/423-159/12-2/MF

 

Moment powstania przychodu z tytułu cesji wierzytelności. (19.07.2012r)

 IPTPB3/423-128/12-7/GG

 

Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę a obowiązek podatkowy w VAT (18.07.2012r)

 ITPP2/443-469/12/AJ

 

Przeniesienie jednostki produkcyjnej poprzez jej wydzielenie ze spółki nie będzie rodziło obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. (10.07.2012r)

 IPTPP4/443-227/12-4/ALN

 

Kiedy należy rozliczyć korektę VAT w podatku dochodowym. (10.07.2012r.)

 IPPB1/415-426/12-2/AM

 

Zagraniczny wyjazd nie jest kosztem uzyskania przychodów. (10.07.2012r)

 IPPB1/415-379/12-2/AM

 

Prawo do odliczenia całości podatku VAT od faktur za wynajem samochodów osobowych na okres krótszy niż 6 miesięcy. (10.07.2012r)

 IPPP3/443-537/12-2/RD

 

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości po 5 latach od daty nabycia zwalnia z obowiązku zapłaty pdof. (10.07.2012r)

 IPTPB2/415-250/12-4/JR

 

Dokonanie przez polskiego rezydenta darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po jego stronie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy PIT. (09.07.2012r)

 IPTPB2/415-335/12-2/KR

 

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT nastąpi z chwilą zawarcia aktu notarialnego o nieodpłatnym przejęciu własności nieruchomości zabudowanej budynkiem (09.07.2012r)

 IPTPP1/443-258/12-5/RG

 

Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów. (06.07.2012r)

 IPTPB1/415-242/12-4/KO

 

Przychód uzyskany z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w przypadku umorzenia przymusowego oraz umorzenia automatycznego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny i spadku a koszty uzyskania przychodów. (06.07.2012r)

 IPPB2/415-491/12-3/LS

 

Czy posiadający rozdzielność majątkową małżonkowie muszą rozliczać się indywidualnie? (06.07.2012r)

IPPB2/415-521/12-4/AK

 

Koszt zapłaconych odsetek. (06.07.2012r)

 IPPB3/423-271/12-2/KK

 

Opłaty ponoszone na przyłączenie do sieci energetycznej, gazowej, wodnej mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, jako koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki. (06.07.2012r)

 IPPB3/423-228/12-2/KK

 

Wnioskodawca jest zobowiązany do odprowadzenia 19% podatku dochodowego w związku z odpłatnym zbyciem akcji nabytych w 1998 r. (06.07.2012r)

 ITPB2/415-355/12/RS

 

Wypłata dywidendy w formie rzeczowej powoduje powstanie przychodu po stronie Spółki. (06.07.2012r)

 IPTPB3/423-146/12-2/PM

 

Przy zniesieniu współwłasności osoba, która otrzymała spłatę i nie nabyła części nieruchomości ponad posiadany dotychczas udział ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. (06.07.2012r)

 IPTPB2/436-50/12-2/KK

 

Moment zaliczenia kary umownej. (06.07.2012r)

 IPTPB1/415-243/12-5/KO

 

Przedmiotem sukcesji będzie również prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. (05.07.2012r)

 IPPP2/443-346/12-4/IG

 

Dokumentacja wymagana przy stosowaniu 0 % stawki VAT. (05.07.2012r)

 IPPP3/443-474/12-2/MPe

 

Uznanie za wynagrodzenie za usługę środków pieniężnych pobieranych od pożyczkobiorców przez pełnomocnika pożyczkodawcy. (05.07.2012r)

 IPPP1/443-344/12-2/JL

 

Uregulowania dotyczące przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną i sukcesja uprawnień z posiadanego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. (05.07.2012r)

 IPPP3/443-409/12-2/SM

 

Świadczone na rzecz spółki bez wynagrodzenia usługi doradztwa prawnego  będą stanowiły nieodpłatne świadczenie dla spółki w rozumieniu przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (04.07.2012r.)

 IBPBI/2/423-357/12/MS

 

Możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę. (04.07.2012r.)

 IPTPP1/443-290/12-3/MW

 

Zbycie nieruchomości w drodze dożywocia, w rozumieniu przepisów art. 908 – art. 916 Kodeksu cywilnego, powoduje powstanie przychodu kwalifikowanego przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych za źródło przychodów, definiowane w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. (04.07.2012r.)

 IPTPB2/415-283/12-2/TS