Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Projekt wprowadzający ulgi na B+R
2015-04-27
Sejm rozpatrzył prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Proponowane zmiany mają usunąć bariery prawne w zakresie podejmowania oraz prowadzenia działalności innowacyjnej, wzmocnić współpracę nauki z biznesem oraz zwiększyć konkurencyjność szkół wyższych i innych jednostek naukowych. Proponowane zmiany mają usunąć bariery prawne w zakresie podejmowania oraz prowadzenia działalności innowacyjnej, wzmocnić współpracę nauki z biznesem oraz zwiększyć konkurencyjność szkół wyższych i innych jednostek naukowych.
więcej
 
Obsługa rachunkowo-księgowa a obowiązek ewidencjonowania – interpretacja ogólna MF
2015-04-14
W przypadku, gdy podmiot świadczący wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT, a obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących powstaje u niego na zasadach ogólnych. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r., nr PT3.8101.2.2015.AEW.16.
więcej

 
Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o VAT
2015-04-10
Sejm przyjął 9 z 10 poprawek zaproponowanych przez Senat do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz Prawa zamówień publicznych, która rozszerza mechanizm tzw. odwróconego VAT m.in. na tablety, laptopy, konsole do gier i telefony komórkowe.
więcej
 
MF: Zasady udzielania ulg inwestycyjnych w podatku rolnym
2015-04-02
W związku z nową perspektywą finansową pomocy w rolnictwie uchwaloną na lata 2014-2020 oraz wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 września 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z dnia 1 lipca 2014 r., str.1) Ministerstwo Finansów poinformowało, że pomoc w formie ulgi inwestycyjnej będzie udzielana na zasadach określonych w art. 14 tego rozporządzenia, czyli jako pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych.
więcej

 
Jedna stawka VAT dla usługi restauracyjnej
2015-03-31
Usługa restauracyjna stanowi usługę jednorodną i podlega jednolitemu opodatkowaniu. Tym samym nie jest możliwe stosowanie innej stawki VAT dla dań gotowych i odmiennej dla napojów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2015 r., nr PT8/033/98/608/PBD/14.
więcej