Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Krajowa Administracja Skarbowa – stan prac nad reformą administracji
2016-04-26
Minister Finansów 21 kwietnia 2016 r., podczas spotkania z przedstawicielami organów podatkowych, skarbowych i celnych zaprezentował stan prac, które prowadzą do połączenia Służby Celnej, administracji podatkowej oraz urzędów kontroli skarbowej w jedną strukturę.
więcej
 
Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego
2016-04-21
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Obecnie projekt został przekazany do Konsultacji Społecznych.
więcej

 
Nocleg narzędziem pracy pracownika
2016-04-16
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dnia 10 marca br. wydał orzeczenie (sygn. akt III SA/Wa 3984/14) w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr IPPB2/415400/142/MG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym uchylił zaskarżoną interpretację.
więcej
 
NIK o przeciwdziałaniu wyłudzeń w VAT
2016-04-11
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli dotychczasowe sposoby przeciwdziałania wyłudzaniu podatku od towarów i usług na podstawie fikcyjnych faktur są nieskuteczne. Należnych podatków nie udaje się odzyskać, luka podatkowa utrzymuje się na wysokim poziomie, a zamiast przestępców udaje się odnaleźć jedynie tzw. słupy. NIK wskazuje, że konieczne jest pilne wprowadzenie skojarzonych działań, wykorzystujących jednocześnie siłę różnych narzędzi, dobranych przez Ministra Finansów do specyfiki polskiego rynku.
więcej

 
Sankcje podatkowe za płatności gotówkowe w działalności gospodarczej
2016-04-06
10 marca 2016 roku wpłynął do Sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, regulacja zmierza do powiązania obowiązku dokonywania przez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego z faktem, iż działanie niezgodne z tym przepisem może wywoływać negatywne skutki dla pewności obrotu gospodarczego oraz dla realizacji obowiązków podatkowych.
więcej