Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Podatek od handlu
2016-09-04
W czwartek 1 września 2016 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1155). Ustawa wprowadza nowy podatek przychodowy, który będzie obciążał bezpośrednio przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów. Głównym celem wprowadzenia nowego podatku jest zwiększenie dochodów budżetowych państwa.
więcej
 
Centralizacji rozliczeń VAT w samorządach
2016-08-30
Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczy centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT w samorządach i obejmuje jednostki budżetowe utworzone przez samorząd, zakłady budżetowe, urzędy gminy, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie.
więcej

 
Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania
2016-08-25
15 lipca 2016 weszła w życie klauzula, która ograniczy zjawisko szkodliwej „optymalizacji" podatkowej stosowanej przez część podatników, w tym firmy stanowiące spółki działające w ramach ponadnarodowych korporacji.
więcej
 
Kary porządkowe w Ordynacji podatkowej od 1.1.2016
2016-08-20
Kara porządkowa jest środkiem dyscyplinującym uczestników postępowania i nie ma charakteru normy prawa karnego. Jest sankcją administracyjną. Organ podatkowy ma prawo nałożenia kary porządkowej tylko w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolnym. Do końca 2015 r. karą porządkową mogli zostać ukarani: strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, osoba, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego - którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego: 1. nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub 2. bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub też 3. bez zezwolenia organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.
więcej

 
16 sierpnia startuje system AIS/ICS
2016-08-15
AIS/ICS umożliwi elektroniczne przesyłanie przywozowych deklaracji skróconych dla towarów przywożonych na obszar celny Unii Europejskiej z krajów trzecich. System, którego ogólnopolskie uruchomienie nastąpi 16 sierpnia 2016 r., zastąpi dotychczasowy system ICS.
więcej