Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Zmiana wzorów pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym
2016-09-29
Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw. Wprowadzi to zmiany w treści załączników: PPS-1, PD-1, OPS-1 i OPD-1, polegające m.in. na doprecyzowaniu treści pouczeń i objaśnień zawartych we wskazanych wzorach pełnomocnictw, wskazaniu możliwości wykorzystania wzorów pełnomocnictw do ustanowienia dalszego pełnomocnika oraz do zawiadomienia o zmianach w tych pełnomocnictwach.
więcej
 
Ministerstwo Sprawiedliwości o nowych sankcjach za wyłudzanie VATu
2016-09-24
Wyłudzanie podatku od towarów i usług stało się w ostatnich latach niezwykle groźnym procederem przestępczym, wskutek którego budżet państwa ponosił gigantyczne szkody. Według ustaleń NIK, organy kontroli skarbowej wykryły w zeszłym roku fikcyjne faktury na kwotę 81,9 mld zł. Wyłudzaniem VAT najczęściej zajmują się zorganizowane grupy przestępcze działające na skalę międzynarodową.
więcej

 
Powołanie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
2016-09-19
Dnia 5 września 2016 r. powołana została Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Będzie ona wydawać opinie dotyczące stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W skład Rady wchodzi dziewięciu ekspertów z zakresu prawa podatkowego i finansów.
więcej
 
Nowe sankcje karne za wyłudzanie VAT
2016-09-14
Projekt z dnia 8 września 2016 r. zawierający ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Rady Ministrów w celu zatwierdzenia i przekazania do dalszego procedowania w Sejmie. Projektodawca uznaje za niezbędne zwalczanie zjawiska wyłudzenia VAT przy użyciu dodatkowych instrumentów prawnokarnych, poza klasycznymi i obowiązującymi obecnie regulacjami, mającymi na celu przeciwdziałanie takim praktykom poprzez nowelizacje unormowań podatkowych i z zakresu postępowań administracyjnych oraz karno-skarbowych.
więcej

 
Krajowa Administracja Skarbowa
2016-09-09
Dnia 5 września 2016 r. skierowano do I czytania projekty dwóch ustaw: ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje przewidują utworzenie jednolitej Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS), która ma stanowić wyspecjalizowaną administrację rządową, w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Krajowa Administracja Skarbowa będzie podporządkowana Ministrowi Finansów.
więcej