Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką
2016-05-01
W ostatnich dniach w Sejmie skierowano do pierwszego czytania kolejną ustawę zmieniającą Ordynację podatkową. Zmiana ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt 40/12, w którym stwierdzono niezgodność paragrafu art. 70 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.
więcej
 
Krajowa Administracja Skarbowa – stan prac nad reformą administracji
2016-04-26
Minister Finansów 21 kwietnia 2016 r., podczas spotkania z przedstawicielami organów podatkowych, skarbowych i celnych zaprezentował stan prac, które prowadzą do połączenia Służby Celnej, administracji podatkowej oraz urzędów kontroli skarbowej w jedną strukturę.
więcej

 
Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego
2016-04-21
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Obecnie projekt został przekazany do Konsultacji Społecznych.
więcej
 
Nocleg narzędziem pracy pracownika
2016-04-16
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dnia 10 marca br. wydał orzeczenie (sygn. akt III SA/Wa 3984/14) w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr IPPB2/415400/142/MG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym uchylił zaskarżoną interpretację.
więcej

 
NIK o przeciwdziałaniu wyłudzeń w VAT
2016-04-11
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli dotychczasowe sposoby przeciwdziałania wyłudzaniu podatku od towarów i usług na podstawie fikcyjnych faktur są nieskuteczne. Należnych podatków nie udaje się odzyskać, luka podatkowa utrzymuje się na wysokim poziomie, a zamiast przestępców udaje się odnaleźć jedynie tzw. słupy. NIK wskazuje, że konieczne jest pilne wprowadzenie skojarzonych działań, wykorzystujących jednocześnie siłę różnych narzędzi, dobranych przez Ministra Finansów do specyfiki polskiego rynku.
więcej